Program

Seminarium „Konserwacja Zabytków”
23 maja 2018, Hydroizolacje istniejących budowli

8:45-9:30
Powitalna kawa
9:30-9:45
Przedstawienie Akademii Bernharda Remmersa Gerd Dieter Sieverding, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Remmers
9:45-11:15
Fizyka budowlana w ujęciu praktycznym Dipl. - Ing. F. - J. Hölzen, Bernhard Remmers Akademie
Materiały budowlane, nasiąkliwość i mechanizmy transportu wody
Szkodliwe sole i ich oddziaływanie na materiał budowlany
Analiza stanu budowli, plan renowacji
11:15-11:45
Przerwa na kawę
11:45-13:15
Technika izolacji przeciwwodnej istniejących budowli Dipl. - Ing. F. - J. Hölzen, Bernhard Remmers Akademie
Przepony poziome: metody mechaniczne, iniekcje, pozostałe metody.
Pionowa izolacja przeciwwodna: zewnętrzna izolacja przeciwwodna,
hydroizolacja wewnętrzna, systemy i metody.
Uszczelnianie cokołu: obrazy uszkodzeń, mechanizmy zniszczeń, techniki naprawcze.
13:15-14:00
Przerwa obiadowa
14:00-15:00
Normy i wytyczne wilgotnościowe dla celów ochrony zabytkowych wnętrz prof. dr hab. Roman Kozłowski, IKiFP PAN
15:00-15:30
Regulacja klimatu i energooszczędność w Pałacu Krasińskich w Warszawie, siedzibie Biblioteki Narodowej – studium przypadku prof. dr hab. Roman Kozłowski, IKiFP PAN
15:30-15:45
Przerwa na kawę
15:45-16:45
Problemy wilgotnościowe powodowane przez wentylację i ogrzewanie prof. dr hab. Roman Kozłowski, IKiFP PAN
16:45-17:00
Dyskusja, FAQ mgr Jacek Olesiak, Remmers Polska
17:00
Zakończenie Seminarium

Seminarium „Konserwacja Zabytków”
24 maja 2018, Renowacja istniejących obiektów

8:45-9:30
Powitalna kawa
9:30-9:45
Przedstawienie Akademii Bernharda Remmersa mgr Jacek Olesiak, Remmers Polska
9:45-11:15
Podstawy fizyki/chemii budowlanej Dipl. - Ing. F. - J. Hölzen, Bernhard Remmers Akademie
Przyczyny uszkodzeń budowli (przegląd).
Podstawowe wiadomości nt. ochrony elewacji.
Ograniczenie przyczyn uszkodzeń elewacji
Przykładowe przypadki.
11:15-11:45
Przerwa na kawę
11:45-13:15
Znaczenie ochrony przeciwwilgociowej w strefie elewacji Dipl. - Ing. F. - J. Hölzen, Bernhard Remmers Akademie
Nowoczesne i dawniejsze środki hydrofobizujące.
Błędy, których nie należy popełniać!
Wymagania, plan renowacji.
Prawidłowe przeprowadzanie hydrofobizacji.
13:15-14:00
Przerwa obiadowa
14:00-15:30
Opracowanie metod ochrony działania konserwatorskiego na przykładzie elewacji dekorowanych cementem romańskim w Krakowie dr Marcin Błaszczyk, ASP WKiRDS Kraków
15:30-15:45
Przerwa na kawę
15:45-16:45
Energooszczędność w obiektach historycznych dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski Politechnika Poznańska, Wydział Architektury
16:45-17:00
Dyskusja, FAQ mgr Jacek Olesiak, Remmers Polska
17:00
Zakończenie Seminarium

Prelegenci

Dipl. - Ing. Franz-Josef Hölzen

Dipl.–Ing. Franz-Josef Hölzen - architekt narodowej spółki kolejowej AKN. Członek międzynarodowych organizacji m.in. European Certification Honorary Council - rzeczoznawca sądowy w obszarze gospodarki drzewnej i konserwacji. Ukończył studia budownictwa naziemnego o specjalizacji opracowania szkód budowlanych, po których w ramach zebrania praktyki zawodowej - pracował dwa lata jako kierownik budowy. Od 1981 roku wykonuje zadania technika budowlanego, pierwotnie zajmował się opracowaniem architektonicznym i renowacją budynków oraz współpracą z komitetem wprowadzania norm i regulacji dla systemów uszczelnień budowli, a także brał udział w doskonaleniu zawodowym dla architektów, inżynierów i rzeczoznawców budowlanych. Aktualnie – wykładowca i instruktor doradców w zakresach: systemów energetycznych w budownictwie oraz izolacji budynków. Przez izbę rzemieślniczą w Oldenburgu został oficjalnie powołany na rzeczoznawcę sądowego. Autor licznych artykułów i poradników dotyczących renowacji i uszczelnień budynków np. ,,Abdichtung von Gebäuden” (,,Izolacje budynków”) - wydawnictwo Fraunhofer IRB.


prof. dr hab. Roman Kozłowski

Profesor nauk chemicznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek licznych Towarzystw Międzynarodowych oraz Członek IKiFP PAN od 1974, jak również autor wielu publikacji naukowych. Chemik, Kierownik grupy „Badania nad Dziedzictwem Kultury” w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN. Zainteresowania badawcze: monitorowanie warunków środowiska w muzeach i budynkach zabytkowych, skład i struktura materiałów historycznych oraz ich odpowiedź na zmiany temperatury i wilgotności w otoczeniu, nieinwazyjne monitorowanie oraz modelowanie naprężeń i odkształceń w obiektach zabytkowych; a także emisja akustyczna polichromowanego drewna pod wpływem zmian parametrów powietrza w otoczeniu obiektów i budowli zabytkowych. Koordynator lub współwykonawca krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, z których ostatnie dotyczyły energooszczędności w instytucjach muzealnych i bibliotecznych oraz oprogramowania do ilościowej oceny zagrożenia obiektów zabytkowych przez uszkodzenia fizyczne.


dr hab. inż. Sławomir Rosolski

Architekt, profesor nadzwyczajny i wykładowca Politechniki Poznańskiej. Dyrektor Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, jak również Członek Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (PAN) oraz Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów (WOIA). Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) i Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS). Autor licznych, nagrodzonych, wyróżnionych i uhonorowanych dyplomami projektów i działań, wśród których szczególne miejsce zajmuje projekt Brovarii, City Parku i Warzelni w Poznaniu, otrzymał medal pamiątkowy „Naturea Tutela Res Necessaria Hominum Pro Regionalibus Et Urbanis Studiis” – za liczne inicjatywy i aktywność na rzecz zachowania obszarów chronionej natury w Europie, jak również dla rozwoju gospodarki regionalnej przyznany przez Polską Akademię Nauk Oddz. w Poznaniu Komisję Urbanistyki Planowania Przestrzennego w 2007r. oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2013r. Dorobek naukowy, dydaktyczny i wdrożeniowy poparty własnymi zainteresowaniami ukierunkowanymi na obszary projektowania budownictwa niemal zero-energetycznego, pasywnego, zintegrowanego i wiele innych.


dr Marcin Błaszczyk

Asystent na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, konserwator dzieł sztuki. Pracuje w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych w Pracowni Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Ściennych Zainteresowania badawcze: problematyka konserwatorska zabytkowych, XIX w. elewacji dekorowanych wyprawami z cementu romańskiego, problematyka konserwacji malowideł ściennych z szczególnym uwzględnieniem ich przenoszenia na nowe podłoże. Uczestnik międzynarodowego programu badawczego UE ROCEM dotyczącego odtworzenia produkcji i wprowadzenia do współczesnej praktyki konserwatorskiej cementu romańskiego.


Zgłoszenie

Krok 1/3

Bernhard Remmers Akademie
Seminarium „Konserwacja Zabytków”

Hydroizolacje istniejących budynków, 23.05.2018 Warszawa
Renowacja istniejących budowli, 24.05.2018 Warszawa
Ilość osób:

Krok 2/3

* pole obowiązkoweKrok 3/3

Dane do faktury

Dane do faktury zgodne z danymi uczestnika


* Zapoznałam/em się z poniższymi warunkami uczestnictwa oraz je akceptuję i zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Remmers Polska sp. z o.o., ul. Sowia 8, 62-080 Tarnowo Podgórne i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia*

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Remmers Polska sp. z o.o., ul. Sowia 8, 62-080 Tarnowo Podgórne*

* Wyrażam zgodę na elektroniczną rejestrację moich danych oraz moich reakcji jako użytkownika newslettera przez system newsletter-trackingu, w celu przesyłania do mnie zindywidualizowanych newsletterów. Z chwilą wycofania zgody na otrzymywanie newslettera wygasa również zgoda na ww. tracking*

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

* pole obowiązkowe

Lokalizacja


Golden Tulip Warsaw Centre
Towarowa 2
00-811 Warszawa

Akademia

Akademia Bernharda Remmersa

Akademia Bernharda Remmersa (BRA) została powołana do życia z inicjatywy rzemiosła, Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków (DSDS) oraz Firmy Remmers. Jednym z celów jej działalności jest przyczynianie się do zachowywania dziedzictwa architektonicznego dla przyszłych generacji. Aby to realizować, już od ponad 20 lat są organizowane w Niemczech wykłady oparte na doświadczeniu i skierowane do praktyków. Dotychczas z oferty tej skorzystały już dziesiątki tysięcy odbiorców, współtworząc przez swoje aktywne uczestnictwo szczególnego rodzaju miejsce wymiany doświadczeń i myśli – platformę informacyjną dla rzemiosła.

Aktualnie ta platforma rozwija się na arenie międzynarodowej. Pod wspólną nazwą „Konserwacja Zabytków” oraz przy wsparciu lokalnych ekspertów oraz specjalistów z poszczególnych spółek-córek Remmers w Polsce, Holandii, Rosji, na Białorusi zostanie przeprowadzona seria seminariów pod szyldem Akademii.

 

W Polsce w ramach dwudniowych sesji przekażemy Państwu wiedzę na temat hydroizolacji i renowacji istniejących budowli, a wszystko to z uwzględnieniem aktualnych norm i przepisów. Ponadto treści te będą ilustrowane przykładami charakterystycznych obiektów budowlanych w poszczególnych krajach.

 

Nasi odbiorcy

Ofertę szkoleniowo-seminaryjną BRA kierujemy do:

  • rzemieślników i firm rzemieślniczych oraz ich pracowników

  • architektów i inwestorów

  • konserwatorów zabytków

  • właścicieli i pracowników firm konserwatorskich

  • pracowników zarządów budów oraz

  • pracowników Grupy Remmers


Więcej informacji na stronie
www.bernhard-remmers-akademie.de

Bernhard-Remmers-Akademie (Akademia Bernharda Remmersa)
Europäisches Institut für handwerkliche Bauwerkerhaltung
und Baudenkmalpflege gemeinnützige GmbH

Bernhard-Remmers-Straße 13
49624 Löningen, Niemcy
Telefon: + 49 5432-83-8 68
Faks:  + 49 5432-83-7 45
E-mail: info@bernhard-remmers-akademie.de

FAQ

Kto jest organizatorem Seminarium?

Ile kosztuje udział w Seminarium?

Co obejmuje opłata za Seminarium?

W jakim terminie odbywa się Seminarium?

Jak mogę zgłosić swój udział na Seminarium?

Do kiedy można zgłaszać udział w Seminarium?

Skąd będę wiedzieć, że zgłoszenie zostało przyjęte?

Jak dokonać płatności za uczestnictwo w Seminarium?

Czy można zrezygnować z udziału w Seminarium?

Czy można zamienić uczestnika, który jest z tej samej firmy?

Czy zostanę poinformowany/a jeśli Seminarium zostanie odwołane?

Gdzie odbywa się Seminarium/ lokalizacja?

Jak dojechać do miejsca, gdzie odbywa się Seminarium?

Przyjeżdżam samochodem, czy mam możliwość zaparkowania?

Nie znam niemieckiego. Czy wykład będzie tłumaczony?

Czy otrzymam certyfikat uczestnictwa?

Czy w cenie Seminarium zagwarantowany jest nocleg?

Mam pytanie. Do kogo mogę się zgłosić?